marsbahis izmir escort bayan starzbet Marsbahis deneme bonusu
Општинска управа Челинац - Opštinska uprava Čelinac - Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Изаберите ваш језик

Начелник одјељења Милош Џомбић
         Начелник одјељења
              
Милош Џомбић

Надлежности Oдјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове:

-    обезбјеђује извршавање закона, других прописа и општих аката у области просторног уређења, урбанизма, грађевинарства, стамбених и комуналних послова, саобраћаја, заштите човјекове околине, послова одржавања, заштите, коришћења и управљања локалним и некатегорисаним путевима и улицама  у оквиру прописане надлежности и одговорно је за стање у тим областима у границама својих овлашћења;
-    примјењује прописе Скупштине општине и начелника општине;
-    прати стање  у областима за које је основано, покреће иницијативе за рјешавање и предлаже рјешавање у тим областима;
-    припрема за Скупштину општине и начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге одлука, других прописа, општих и појединачних аката;
-    припрема аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга;
-    врши управне, стручне и административно-техничке послове издавања  урбанистичких сагласности, одобрења за грађење, техничког прегледа и издавања употребних дозвола;
-    врши контролу инвестиционо-техничке документације;
-    врши контролу коришћења градског грађевинског земљишта и предлаже накнаде за коришћење истог;
-    врши послове из области заједничке комуналне потрошње (водовод и канализација);
-    врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и начелник општине

КОНТАКТ - ПОДАЦИ:

  • Начелник одјељења - Милош Џомбић, дипл. инж. геодезије
  • Канцеларија број 26
  • Првог Крајишког пролетерског батаљона 50
  • Контакт телефон: 051/553-038
  • Факс: 051/553-015
  • И-мејл: